The exhibition will feature the works by Liu Jianhua, Feng Zhengjie, Li Ji,
Yang Qian, Wang Qingsong and Cang Xin.

7 December 2005 – 24 March 2006
The Red Mansion Foundation, London, UK.