The exhibition will feature the works by Chen Shaoxiong, Fang Lijun, Liu Wei, Shi Jing, Shi Xinning, Xu Zhongmin, Zhou Xiaohu

31 January – 24 March 2006
The Hospital, 24 Endell Street, London, UK.
www.thehospital.co.uk